Årsberetning 2020

Følgende årsberetning blev præsenteret til generalforsamlingen d. 27.09.2021 (Generalforsamlingen var udskudt pga. Covid-19)

Årsberetning 2020, Lokalråd for Spentrupområdet, General Forsamling, d. 27 sept. 2021 

(Oprindelig planlagt til afholdelse i marts men grundet Covid19 udsat) 

Det startede så lovende i 2020 med masser af mod, gode ideer og input, efter et decideret overvældende fremmøde til vores første arrangement den første advent i 2019. Vi fik holdt et rigtigt godt første byværkstedsmøde allerede d.7 januar, hvor fokus var at få diskuteret de hovedemner, som var identificeret i den digitale spørgeskema undersøgelse, som områdets borgere havde besvaret i december 2019: fællesskaber og mødesteder, natur, aktivt udeliv og bæredygtighed, byforskønnelse & trafiksikkerhed, bosætning og den gode fortælling, kommunikation og information, og til sidst, institutioner og erhvervsliv. 

Ud fra de udsagn og disse diskussioner, blev der straks planlagt to yderligere værkstedsmøder, hvor der skulle arbejdes mere detaljeret med specifikke emner, møder som skulle finde sted i marts 2020, i sammenhæng med den første general forsamling siden lokalrådets stiftelse i 2019. Det havde vi alle i bestyrelsen set rigtigt meget frem til.  

Corona-nedlukning satte dog en stopper for dette, men det stoppede ikke vores arbejde helt, og vi afholdte online møder istedet for. 

I 2020 opkrævede vi for første gang kontingent fra foreninger og virksomheder i Spentrup, og vi er glade og taknemmelige for, at hele 23 virksomheder/foreninger indbetalte kontingent. 

 I 2020 arbejdede lokalrådet videre med udvikling og ombygning af Spentruphallerne mm, det såkaldte projekt Forhallen, som der er blevet arbejdet hårdt på i de sidste par år. Projektet fik i september bevilget 2,2 mio. kr. fra Randers Kommune, en bevilling som virkeligt har gjort projektet realiserbart og har intensiveret arbejdet.  

I 2020 tog bestyrelsen kontakt til VMR for at tale om mulighederne omkring det nye vandbassin, som på daværende tidspunktet lige var begyndt at blive gravet ud. Det mundede ud i en brugsaftale, som kunne underskrives i oktober 2020, hvori lokalrådet har lov til bruge et større areal nord for bassinet til bord-bænke sæt, samt plante frugt buske/træer langs arealet mod cykelstien, samtidigt med at VMR plantede et lavt-voksende læhegn op langs Birke Alle til at indramme området i medio november. 

Der blev også arbejdet ihærdigt med vores hjemmeside: http://Spentrupområdet.dk/, i 2020, som så blev suppleret i efteråret med vores egen FB gruppe ’Lokalråd for Spentrupområdet’, som vi er rigtig glade for. 

I sen-sommer 2020, blev der også etableret kontakt til kommunen i forhold til det område ved ’den gamle pavillon’, ved Bane Alle, hvor Spentrup Børnehave tidligere havde samlet de ældste børnehavebørn i et naturskønt og kuperet terræn. Et område, som har så megen potentiel, og som også var et taleemne til det længe ventede anden byværkstedsmøde, som endelig fandt sted d.9 september, samme aften som der også blev afholdt GF 2019. Et andet omdiskuteret emne den aften var de unge, en henvisning til den megen uro i løbet af det sene forår, hvor der også blev holdt et SSP-møde før sommerferie, som lokalrådet deltog i. Om årsagen til uroen var tæt forbundet med Corona-nedlukning kan man spekulere på efterfølgende, men der blev diskuteret ivrigt samt løsningsforslag vendt. 

Ved selve generalforsamlingen sagde vi tak og farvel til Dan Jellesen Steffensen og Birthe Meier, og hilste Anja Abildgaard og Per Søndergaard velkommen ombord. 

I efteråret 2020 stod den bl.a. på ansøgning om fonde til vandbassinet og til område fornyelse ved Randers Kommune, samt arbejdet med formulering af en decideret udviklingsplan for området med afsæt i begge værkstedsmøder og anden input fra områdets borgere. 

Efter det meget vellykkede juletræstændingsarrangement i 2019, havde vi håbet på og glædet os, til at kunne gentage successen d. 1 december 2020. Men den anden nedlukning satte en stopper for gløgg, æbleskiver og hygge på torvet. Kreativiteten måtte på banen, og det lykkedes os sammen med vores sognepræst samt støtte, at synge julen ind sammen, hver for sig, og de 2 juletræer blev tændt. Begivenhedhen blev livestreamet, juletalen blev optaget og lagt ud på FB, så vi synes, det alligevel lykkedes os at skabe en god stemning, trods Corona. 

Ved årets slutning kunne vi konstatere, at vores fondeansøgninger ikke lykkedes i første omgang, men det var ikke nogen hindring i forhold til vandbassinet… men det hører med til 2021 og den næste årsberetning.  

Alt taget i betragtning, så skete der alligevel en del i 2020, og med god energi, sammenhold og en stor tro på, at der kommer gang i udviklingen her i omådet. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen, gamle som nye, frivillige og alle de gode borgere, som har bidraget til at sætte fokus på, hvad det egentlig er, der skal til her i området, og vi glæder os til fortsat god opbakning og hjælpende hænder fremadrettet. 

Ewa Skifter, 

Formand for Lokalråd for Spentrupområdet, September 2021